Thứ ba, 14/09/2021 | 00:00 GMT+7

Cách cài Etherpad collaborative web editor trên ubuntu 20.04

Etherpad là một ứng dụng web cho phép chỉnh sửa văn bản cộng tác trong thời gian thực trong trình duyệt. Nó được viết bằng Node.js và có thể tự lưu trữ trên nhiều nền tảng và hệ điều hành khác nhau.

Trong hướng dẫn này, ta sẽ cài đặt Etherpad trên server Ubuntu 20.04, sử dụng công cụ cơ sở dữ liệu SQLite để lưu trữ dữ liệu . Ta cũng sẽ cài đặt và cấu hình Nginx hoạt động như một reverse-proxy cho ứng dụng và ta sẽ tìm nạp và cài đặt chứng chỉ SSL từ tổ chức phát hành chứng chỉ Let's Encrypt để kích hoạt các kết nối HTTPS an toàn với phiên bản Etherpad .

Yêu cầu

Trước khi bắt đầu hướng dẫn này, bạn cần các thành phần sau:

 • Server Ubuntu 20.04, với user không phải root , sudo và đã bật tường lửa UFW. Vui lòng đọc Cài đặt server ban đầu với Ubuntu 20.04 để tìm hiểu thêm về cách cài đặt các yêu cầu này.
 • Đã cài đặt Node.js, phiên bản 14 trở lên. Xem tùy chọn 2 của Cách cài đặt Node.js trên Ubuntu 20.04 để tìm hiểu cách cài đặt phiên bản cập nhật của Node.js bằng các gói NodeSource.
 • Tên miền trỏ đến địa chỉ IP công cộng của server. Ví dụ: đây phải là một cái gì đó giống như example.com hoặc etherpad.example.com

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng DigitalOcean, Tài liệu DNS có thể giúp bạn cài đặt tên miền của bạn trong control panel.

Khi bạn có các yêu cầu, hãy tiếp tục đến Bước 1, tại đây ta sẽ download và cấu hình ứng dụng Etherpad.

Bước 1 - Download và cấu hình Etherpad

Để cài đặt Etherpad, bạn cần download mã nguồn, cài đặt các phần phụ thuộc và cấu hình systemd để chạy server.

Các nhà bảo trì Etherpad khuyên bạn nên chạy phần mềm với quyền là user của chính nó, vì vậy bước đầu tiên của bạn sẽ là tạo một user etherpad mới bằng cách sử dụng lệnh adduser

 • sudo adduser --system --group --home /opt/etherpad etherpad

Điều này tạo ra một --system sử dụng, nghĩa là nó không thể đăng nhập trực tiếp và không có mật khẩu hoặc vỏ được giao. Ta cung cấp cho nó một thư mục chính của /opt/etherpad , đây là nơi ta sẽ download và cấu hình phần mềm Etherpad. Ta cũng tạo một group etherpad bằng cờ --group

Đến đây bạn cần chạy một vài lệnh với quyền là user etherpad. Để thực hiện, bạn sẽ sử dụng sudo để mở bash shell với quyền là user etherpad . Sau đó, bạn sẽ thay đổi các thư mục ( cd ) thành /opt/etherpad :

 • sudo -u etherpad bash
 • cd /opt/etherpad

Dấu nhắc shell của bạn sẽ cập nhật để cho thấy rằng bạn là user etherpad. Nó sẽ trông giống với etherpad@ host :~$ .

Bây giờ sao chép kho lưu trữ Etherpad vào /opt/etherpad bằng Git:

 • git clone --branch master https://github.com/ether/etherpad-lite.git .

Điều này sẽ kéo master chi nhánh của mã nguồn Etherpad vào thư mục hiện hành ( . ). Khi hoàn tất, hãy chạy installDeps.sh của Etherpad để cài đặt các phần phụ thuộc:

 • ./bin/installDeps.sh

Quá trình này có thể mất một phút. Khi hoàn tất, bạn cần cài đặt thủ công một phần phụ thuộc cuối cùng. Ta cần cd vào src và cài đặt sqlite3 để sử dụng SQLite làm cơ sở dữ liệu .

Đầu tiên, thay đổi vào thư mục src

 • cd src

Sau đó cài đặt gói sqlite3 npm :

 • npm install sqlite3

Nhiệm vụ cuối cùng của bạn với quyền là user etherpad là cập nhật tệp Etherpad settings.json để sử dụng SQLite cho cơ sở dữ liệu của nó và hoạt động tốt với Nginx. Di chuyển trở lại thư mục /opt/etherpad :

 • cd /opt/etherpad

Sau đó, mở tệp cài đặt bằng trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn:

 • nano settings.json

Tệp được định dạng là JSON, nhưng với các comment mở rộng xuyên suốt giải thích từng cài đặt. Có rất nhiều thứ bạn có thể cấu hình, nhưng hiện tại ta quan tâm đến hai giá trị cập nhật cấu hình cơ sở dữ liệu:

settings.json
 "dbType": "dirty",
 "dbSettings": {
  "filename": "var/dirty.db"
 },

Cuộn xuống và tìm phần dbTypedbSettings , hiển thị ở đây. Cập nhật cài đặt thành sqlite và tên tệp bạn chọn, như sau:

settings.json
 "dbType": "sqlite",
 "dbSettings": {
  "filename": "var/sqlite.db"
 },

Cuối cùng, cuộn xuống một số nữa, tìm trustProxy và cập nhật nó thành true :

settings.json
"trustProxy": true,

Lưu và đóng tệp cài đặt. Trong nano bạn có thể lưu và đóng bằng lệnh CTRL+O rồi ENTER để lưu và CTRL+X để thoát.

Khi hoàn tất, hãy đảm bảo thoát khỏi shell của user etherpad :

 • exit

Bạn sẽ được đưa trở lại shell của user thường của bạn.

Etherpad đã được cài đặt và cấu hình. Tiếp theo, ta sẽ tạo một dịch vụ systemd để bắt đầu và quản lý quy trình Etherpad.

Bước 2 - Tạo dịch vụ Systemd cho Etherpad

Để khởi động Etherpad khi khởi động và để quản lý quá trình sử dụng systemctl , ta cần tạo một tệp dịch vụ systemd. Mở tệp mới trong trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn:

 • sudo nano /etc/systemd/system/etherpad.service

Ta sẽ tạo một định nghĩa dịch vụ dựa trên thông tin trong wiki tài liệu của Etherpad. Cách triển khai Etherpad Lite dưới dạng trang dịch vụ cung cấp một cấu hình ví dụ chỉ cần một vài thay đổi để làm cho nó hoạt động cho ta.

Thêm nội dung sau vào trình soạn thảo văn bản của bạn, sau đó lưu và đóng tệp:

/etc/systemd/system/etherpad.service
[Unit]
Description=Etherpad, a collaborative web editor.
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=simple
User=etherpad
Group=etherpad
WorkingDirectory=/opt/etherpad
Environment=NODE_ENV=production
ExecStart=/usr/bin/node --experimental-worker /opt/etherpad/node_modules/ep_etherpad-lite/node/server.js
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Tệp này cung cấp cho systemd thông tin nó cần để chạy Etherpad, bao gồm user và group để chạy nó và lệnh được sử dụng để bắt đầu quá trình ( ExecStart=... ).

Sau khi đóng tệp, reload daemon systemd để lấy cấu hình mới:

 • sudo systemctl daemon-reload

Tiếp theo, bật dịch vụ etherpad Điều này nghĩa là dịch vụ sẽ khởi động khi nào server khởi động lại:

 • sudo systemctl enable etherpad

Và cuối cùng, ta có thể bắt đầu dịch vụ:

 • sudo systemctl start etherpad

Kiểm tra đảm bảo dịch vụ đã khởi động đúng cách bằng systemctl status :

 • sudo systemctl status etherpad

Output
● etherpad.service - Etherpad, a collaborative web editor.
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/etherpad.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2021-09-09 14:12:43 UTC; 18min ago
  Main PID: 698 (node)
   Tasks: 13 (limit: 1136)
   Memory: 152.0M
   CGroup: /system.slice/etherpad.service
       └─698 /usr/bin/node --experimental-worker /opt/etherpad/node_modules/ep_etherpad-lite/node/server.js

Kết quả phải cho biết dịch vụ đang active (running) .

Etherpad hiện đang chạy, nhưng nó không khả dụng cho công chúng vì cổng 9001 bị chặn bởi tường lửa của bạn. Trong bước tiếp theo, ta sẽ công khai Etherpad bằng cách cài đặt Nginx làm reverse-proxy trước quy trình Etherpad.

Bước 3 - Cài đặt và cấu hình Nginx

Đặt một web server như Nginx trước server Node.js của bạn có thể cải thiện hiệu suất bằng cách giảm tải bộ nhớ đệm, nén và phân phát tệp tĩnh thành một quy trình hiệu quả hơn. Ta sẽ cài đặt Nginx và cấu hình nó theo các yêu cầu proxy đến Etherpad, nghĩa là nó sẽ xử lý các yêu cầu từ user tới Etherpad và quay lại.

Trước tiên, hãy làm mới danh sách gói của bạn, sau đó cài đặt Nginx bằng apt :

 • sudo apt update
 • sudo apt install nginx

Cho phép lưu lượng truy cập đến các cổng 80443 (HTTP và HTTPS) bằng cấu hình ứng dụng UFW “Nginx Full”:

 • sudo ufw allow "Nginx Full"

Output
Rule added
Rule added (v6)

Tiếp theo, mở tệp cấu hình Nginx mới trong thư mục /etc/nginx/sites-available . Ta sẽ gọi là etherpad.conf ta nhưng bạn có thể sử dụng một tên khác:

 • sudo nano /etc/nginx/sites-available/etherpad.conf

Dán phần sau vào tệp cấu hình mới, đảm bảo thay thế your_domain_here bằng miền trỏ đến server Etherpad của bạn. Ví dụ, đây sẽ là một cái gì đó giống như etherpad.example.com

/etc/nginx/sites-available/etherpad.conf
server {
  listen    80;
  listen    [::]:80;
  server_name your_domain_here;

  access_log /var/log/nginx/etherpad.access.log;
  error_log  /var/log/nginx/etherpad.error.log;

  location / {
    proxy_pass     http://127.0.0.1:9001;
    proxy_buffering  off;
    proxy_set_header  Host $host;
    proxy_pass_header Server;

    # proxy headers
    proxy_set_header  X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header  X-Forwarded-For $remote_addr;
    proxy_set_header  X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_http_version 1.1;

    # websocket proxying
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
  }
}

Cấu hình này dựa trên cấu hình được cung cấp trên Etherpad wiki . Hiện tại, nó chỉ dành cho HTTP, vì ta sẽ để Certbot xử lý việc cấu hình SSL trong bước tiếp theo. Phần còn lại của cấu hình cài đặt vị trí ghi nhật ký và sau đó chuyển tất cả lưu lượng truy cập đến http://127.0.0.1:9001 , phiên bản Etherpad mà ta đã khởi động ở bước trước. Ta cũng đặt các tiêu đề khác nhau được yêu cầu để proxy hoạt động tốt và các cổng kết nối web (kết nối HTTP liên tục cho phép giao tiếp hai chiều theo thời gian thực) hoạt động thông qua proxy.

Lưu và đóng tệp, sau đó kích hoạt cấu hình bằng cách liên kết nó vào /etc/nginx/sites-enabled/ :

 • sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/etherpad.conf /etc/nginx/sites-enabled/

Sử dụng nginx -t để xác minh cú pháp tệp cấu hình là chính xác:

 • sudo nginx -t

[secondary_lable Output]
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Và cuối cùng, reload nginx để chọn cấu hình mới:

 • sudo systemctl reload nginx

Trang web Etherpad của bạn bây giờ sẽ có sẵn trên HTTP đơn giản và nó sẽ trông giống như sau:

Trang chủ mặc định của một phiên bản Etherpad, với một nút cho "New Pad" và một hộp văn bản để tạo một pad có tên

Bây giờ ta đã cài đặt trang web và chạy qua HTTP, đã đến lúc bảo mật kết nối với các chứng chỉ Certbot và Let's Encrypt.

Bước 4 - Cài đặt Certbot và Cài đặt Chứng chỉ SSL

Nhờ Certbot và cơ quan cấp chứng chỉ miễn phí Let's Encrypt, việc thêm mã hóa SSL vào ứng dụng Etherpad sẽ chỉ mất hai lệnh.

Trước tiên, hãy cài đặt Certbot và plugin Nginx của nó:

 • sudo apt install certbot python3-certbot-nginx

Tiếp theo, chạy certbot--nginx và chỉ định cùng một miền bạn đã sử dụng trong cấu hình server_name

 • sudo certbot --nginx -d your_domain_here

Bạn sẽ cần đồng ý với các điều khoản dịch vụ của Let's Encrypt và nhập địa chỉ email.

Sau đó, bạn sẽ được hỏi có muốn chuyển hướng tất cả truy cập HTTP sang HTTPS hay không. Đó là tùy thuộc vào bạn, nhưng điều này thường được khuyến khích và an toàn để thực hiện.

Sau đó, Let's Encrypt sẽ xác nhận yêu cầu của bạn và Certbot sẽ download chứng chỉ của bạn:

Output
Congratulations! You have successfully enabled https://etherpad.example.com

You should test your configuration at:
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=etherpad.example.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/etherpad.example.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/etherpad.example.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2021-12-06. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot again
  with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of
  your certificates, run "certbot renew"
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
  configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
  secure backup of this folder now. This configuration directory will
  also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
  making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le

Certbot sẽ tự động reload Nginx để nhận cấu hình và chứng chỉ mới. Reload trang web và nó sẽ tự động chuyển bạn sang HTTPS nếu bạn chọn tùy chọn chuyển hướng.

Editor Etherpad mặc định, với hộp văn bản và văn bản giữ chỗ

Bạn đã hoàn tất! Hãy dùng thử editor Etherpad mới của bạn và mời một số cộng tác viên.

Kết luận

Trong hướng dẫn này, ta cài đặt Etherpad, với chứng chỉ SSL Nginx và Let's Encrypt. Etherpad của bạn hiện đã sẵn sàng để sử dụng, nhưng có nhiều cấu hình hơn mà bạn có thể cần thực hiện, bao gồm thêm user đã xác thực, thêm plugin và tùy chỉnh giao diện user thông qua giao diện .

Phiên bản Etherpad được hỗ trợ bởi SQLite của bạn có thể xử lý một số lượng vừa phải user đang hoạt động, nhưng nếu bạn dự đoán lưu lượng truy cập rất cao, bạn có thể cần xem xét cấu hình cơ sở dữ liệu MySQL hoặc PostgreSQL thay thế.

Tất cả các tùy chọn cấu hình này đều được ghi lại trên wiki Etherpad chính thức .


Tags:

Các tin liên quan

Cách tạo server Ebook calibre trên Ubuntu 20.04
2020-10-27
Cách sử dụng server SMTP của Google
2020-10-05
Những điều cần biết về SSH: Làm việc với server, client và Khóa SSH
2020-09-17
Cách thiết lập server VPN IKEv2 với StrongSwan trên Ubuntu 20.04
2020-09-16
Cách tạo server Ebook tầm cỡ trên Ubuntu 14.04
2020-09-11
Cách cài đặt và cấu hình Postfix làm server SMTP chỉ gửi trên Ubuntu 20.04
2020-07-23
Cách bật tính năng hiển thị phía server cho ứng dụng React
2020-07-14
Cách cài đặt và cấu hình Postfix làm server SMTP chỉ gửi trên Ubuntu 18.04
2020-07-06
Cách thiết lập Nền tảng Cloud IDE server mã trên CentOS 7
2020-06-12
Cách thiết lập Nền tảng Cloud IDE server mã trên Debian 10
2020-06-11