Cách sửa đổi các mục trong mối quan hệ một-nhiều database với Flask và SQLite
Flask là một khuôn khổ để xây dựng các ứng dụng web bằng ngôn ngữ Python và SQLite là một công cụ database được dùng với Python để lưu trữ dữ liệu ứng dụng. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ sửa đổi các mục trong ứng dụng được xây dựng bằng Flask và SQLite với mối quan hệ Một-nhiều.
2020-10-15

Cách sử dụng mối quan hệ một-nhiều database với Flask và SQLite
Flask là một khuôn khổ để xây dựng các ứng dụng web bằng ngôn ngữ Python và SQLite là một công cụ database được dùng với Python để lưu trữ dữ liệu ứng dụng. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng Flask với SQLite để tạo ứng dụng việc cần làm, nơi user có thể tạo danh sách các mục việc cần làm. Bạn sẽ học cách sử dụng SQLite với Flask và cách hoạt động của các mối quan hệ database một-nhiều.
2020-06-22

SQLite vs MySQL vs PostgreSQL: So sánh các hệ thống quản lý database quan hệ
Mô hình dữ liệu quan hệ , tổ chức dữ liệu trong bảng hàng và cột, chiếm ưu thế trong các công cụ quản lý database . Ngày nay có nhiều mô hình dữ liệu khác, bao gồm NoSQLNewSQL , nhưng hệ quản trị database quan hệ (RDBMS) vẫn chiếm ưu thế trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu trên toàn thế giới.
2019-03-19

1 Show 1 - 4 of 4