Thứ ba, 01/09/2020 | 00:00 GMT+7

Cách thực hiện theo dõi phân tán với Jaeger trên Kubernetes

Kubernetes và các kiến trúc microservice mà nó cho phép có thể tạo ra các hệ thống rất hiệu quả và có thể mở rộng. Nhưng vấn đề nảy sinh khi một trong những dịch vụ nhỏ này phát triển các vấn đề về hiệu suất. Thông thường, trước tiên, ta nhận thấy rằng thời gian phản hồi từ các dịch vụ dành cho khách hàng của ta ngày càng dài hơn. Vấn đề có thể là với một trong các dịch vụ backend , hoặc có thể là một database vượt quá khả năng tối ưu của nó. Để phát hiện ra root rễ của vấn đề, ta cần triển khai theo dõi phân tán .

Jaeger là một giải pháp theo dõi phân tán và đã tốt nghiệp Dự án ươm tạo của Tổ chức Máy tính Bản địa Đám mây . Nó có giao diện user dễ chịu để hiển thị các dấu vết, các thanh trợ giúp Jaeger để thu thập dấu vết và một số thành phần khác. Các hệ thống theo dõi phân tán như Jaeger cho phép ta theo dõi vòng đời của từng sự kiện do khách hàng tạo và xem từng dịch vụ xử lý sự kiện đó như thế nào.

Trong hướng dẫn này, ta sẽ triển khai một ứng dụng phân tán rất nhỏ đến một cụm Kubernetes và mô phỏng độ trễ hiệu suất bằng cách sử dụng hàm ngủ trong mã của ta . Để tìm ra nguyên nhân root rễ của vấn đề này và theo dõi từng sự kiện, ta sẽ sử dụng Jaeger . Khi đã bật tính năng theo dõi, ta sẽ thấy hiệu quả của việc quan sát hành vi của Dịch vụ và xác định các vấn đề.

Yêu cầu

Trước khi bắt đầu, bạn cần các công cụ và account sau:

Bước 1 - Xây dựng ứng dụng mẫu

Để kiểm tra khả năng truy tìm của Jaeger, ta sẽ xây dựng và triển khai một ứng dụng mẫu, sammy-jaeger , sử dụng hai dịch vụ: một cho frontend và một cho backend. Ta sẽ xây dựng cả bằng Python và vi khung Flask .

Ứng dụng của ta sẽ là một bộ đếm lượt truy cập có giá trị tăng lên mỗi khi ta gọi giao diện user . Để mô phỏng các vấn đề về hiệu suất, ta sẽ viết mã một hàm sleep ngẫu nhiên thực thi khi nào giao diện user gửi yêu cầu GET tới phần backend . Ở bước này, ta sẽ xây dựng và triển khai ứng dụng đó. Trong các bước sau, ta sẽ triển khai ứng dụng tới Kubernetes, cài đặt Jaeger và sau đó sử dụng nó để theo dõi sự cố dịch vụ của ta .

Đầu tiên, hãy tạo cấu trúc folder dự án và chuyển bên trong:

 • mkdir -p ./sammy-jaeger/frontend ./sammy-jaeger/backend && cd ./sammy-jaeger

Bây giờ ta có một folder root , sammy-jaeger và hai folder con:

output
. ├── backend └── frontend

Ta cũng đã thay đổi thành folder root , /sammy-jaeger . Ta sẽ chạy tất cả các lệnh còn lại từ đây.

Hãy bắt đầu xây dựng ứng dụng giao diện user .

Xây dựng ứng dụng giao diện user

Sử dụng editor bạn muốn , tạo và mở một file mới có tên frontend.py trong ./frontend :

nano ./frontend/frontend.py 

Thêm mã sau. Thao tác này sẽ nhập Flask, xây dựng các chức năng bộ đếm của ta và xác định một tuyến cho các yêu cầu HTTP:

./frontend/frontend.py
import os import requests from flask import Flask app = Flask(__name__) def get_counter(counter_endpoint):   counter_response = requests.get(counter_endpoint)   return counter_response.text def increase_counter(counter_endpoint):   counter_response = requests.post(counter_endpoint)   return counter_response.text @app.route('/') def hello_world():   counter_service = os.environ.get('COUNTER_ENDPOINT', default="https://localhost:5000")   counter_endpoint = f'{counter_service}/api/counter'   counter = get_counter(counter_endpoint)   increase_counter(counter_endpoint)   return f"""Hello, World! You're visitor number {counter} in here!\n\n""" 

Ta đang nhập ba module . Mô-đun os sẽ giao tiếp với hệ điều hành của ta . Mô-đun requests là một thư viện để gửi các yêu cầu HTTP. Flask là một microframework sẽ lưu trữ ứng dụng của ta .

Sau đó ta được xác định của ta get_counter()increase_counter() chức năng, mà cả hai chấp nhận các tham số counter_endpoint . get_counter() sẽ gọi chương trình backend bằng phương thức GET để tìm trạng thái bộ đếm hiện tại. increase_counter() sẽ gọi chương trình backend với phương thức POST để tăng bộ đếm.

Sau đó, ta xác định tuyến đường của ta / , nó sẽ gọi một hàm khác có tên hello_world() . Hàm này sẽ truy xuất một URL và một cổng cho group backend của ta , gán nó cho một biến, sau đó chuyển biến đó cho hai hàm đầu tiên của ta , get_counter()get_counter() increase_counter() , sẽ gửi các yêu cầu GETPOST đến phần backend . Sau đó, chương trình backend sẽ tạm dừng trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên (độ trễ mô phỏng của ta ) trước khi tăng số bộ đếm hiện tại và sau đó trả lại số đó. Cuối cùng, hello_world() sẽ lấy giá trị này và in ra "Hello World!" chuỗi vào console của ta bao gồm số lượng khách truy cập mới của ta .

Bạn có thể nhận thấy rằng ta không tạo môi trường Python, cũng như không cài đặt pip trên máy local của bạn . Ta sẽ hoàn thành các bước này khi ta chứa ứng dụng của bạn bằng Docker.

Lưu và đóng frontend.py .

Bây giờ ta sẽ xây dựng một Dockerfile cho ứng dụng frontend. Dockerfile này sẽ bao gồm tất cả các lệnh cần thiết để xây dựng môi trường được chứa trong containers của ta .

Tạo và mở một Dockerfile mới trong ./frontend :

 • nano ./frontend/Dockerfile

Thêm nội dung sau:

./frontend/Dockerfile
FROM alpine:3.8 RUN apk add --no-cache py3-pip python3 && \   pip3 install flask requests COPY . /usr/src/frontend ENV FLASK_APP frontend.py WORKDIR /usr/src/frontend CMD flask run --host=0.0.0.0 --port=8000 

Trong Dockerfile này, ta hướng dẫn hình ảnh của ta xây dựng từ hình ảnh cơ sở của Alpine Linux . Sau đó, ta cài đặt Python3, pip và một số phụ thuộc bổ sung. Tiếp theo, ta sao chép mã nguồn ứng dụng, đặt một biến môi trường trỏ đến mã ứng dụng chính, đặt folder làm việc và viết lệnh chạy Flask khi nào ta tạo containers từ hình ảnh.

Lưu và đóng file .

Bây giờ, hãy xây dựng Docker image cho ứng dụng giao diện user của ta và đẩy nó vào repository trong Docker Hub.

Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào Docker Hub chưa:

 • docker login --username=your_username --password=your_password

Xây dựng hình ảnh:

 • docker build -t your_username/do-visit-counter-frontend:v1 ./frontend

Bây giờ đẩy hình ảnh vào Docker Hub:

 • docker push your_username/do-visit-counter-frontend:v1

Ứng dụng giao diện user của ta hiện đã được xây dựng và có sẵn trong Docker Hub. Tuy nhiên, trước khi ta triển khai nó cho Kubernetes, hãy viết mã và xây dựng ứng dụng backend của ta .

Xây dựng ứng dụng backend

Ứng dụng backend yêu cầu các bước tương tự như giao diện user .

Đầu tiên, tạo và mở một file có tên backend.py trong ./backend :

 • nano ./backend/backend.py

Thêm nội dung sau, sẽ xác định hai chức năng và một tuyến đường khác:

./backend/backend.py
from random import randint from time import sleep from flask import request from flask import Flask app = Flask(__name__) counter_value = 1 def get_counter():   return str(counter_value) def increase_counter():   global counter_value   int(counter_value)   sleep(randint(1,10))   counter_value += 1   return str(counter_value) @app.route('/api/counter', methods=['GET', 'POST']) def counter():   if request.method == 'GET':     return get_counter()   elif request.method == 'POST':     return increase_counter() 

Ta đang nhập một số module , bao gồm randomsleep . Sau đó, ta đang đặt giá trị bộ đếm của ta thành 1 và xác định hai chức năng. Đầu tiên, get_counter , trả về giá trị bộ đếm hiện tại, được lưu trữ dưới dạng counter_value . Hàm thứ hai, increase_counter , thực hiện hai hành động. Nó tăng giá trị bộ đếm của ta lên 1 và nó sử dụng module sleep để trì hoãn việc hoàn thành chức năng trong một khoảng thời gian ngẫu nhiên.

Phần backend cũng có một tuyến đường ( /api/counter ) chấp nhận hai phương thức: POSTGET .
Khi ta gọi tuyến này bằng phương thức GET , nó gọi get_counter() và trả về giá trị bộ đếm của ta . Khi ta gọi tuyến này bằng phương thức POST , nó sẽ gọi hàm increase_counter() và tăng giá trị của bộ đếm trong khi chờ một khoảng thời gian ngẫu nhiên.

Lưu và đóng file .

Ứng dụng backend của ta cũng sẽ yêu cầu Dockerfile của riêng nó, Dockerfile này gần giống với version của giao diện user .

Tạo và mở Dockerfile thứ hai trong ./backend :

 • nano ./backend/Dockerfile

Thêm nội dung sau. Một điểm khác biệt chính ở đây, ngoài đường dẫn file , sẽ là cổng:

./backend/Dockerfile
FROM alpine:3.8 RUN apk add --no-cache py3-pip python3 && \   pip3 install flask COPY . /usr/src/backend ENV FLASK_APP backend.py WORKDIR /usr/src/backend CMD flask run --host=0.0.0.0 --port=5000 

Lưu và đóng file .

Bây giờ xây dựng hình ảnh:

 • docker build -t your_username/do-visit-counter-backend:v1 ./backend

Đẩy nó vào Docker Hub:

 • docker push your_username/do-visit-counter-backend:v1

Với ứng dụng của ta có sẵn trên Docker Hub, ta hiện đã sẵn sàng triển khai ứng dụng đó cho cụm của ta và kiểm tra nó trong bước tiếp theo.

Bước 2 - Triển khai và Kiểm tra Ứng dụng

Viết mã và xuất bản containers là bước quan trọng đầu tiên của ta . Bây giờ ta cần triển khai tới Kubernetes và thử nghiệm ứng dụng cơ bản. Sau đó, ta có thể thêm Jaeger và khám phá tiềm năng của truy tìm phân tán.

Hãy bắt đầu với việc triển khai và thử nghiệm.

Đến đây, cây folder của ta trông giống như sau:

. ├── backend │   ├── Dockerfile │   └── backend.py └── frontend   ├── Dockerfile   └── frontend.py 

Để triển khai ứng dụng này cho cụm của ta , ta cũng cần hai tệp kê khai Kubernetes ; một cho mỗi nửa ứng dụng.

Tạo và mở file kê khai mới trong ./frontend :

 • nano ./frontend/deploy_frontend.yaml

Thêm nội dung sau. Tệp kê khai này sẽ chỉ định cách Kubernetes xây dựng Triển khai của ta (hãy nhớ thay thế phần được đánh dấu bằng tên user Docker Hub của bạn):

./frontend/deploy_frontend.yaml
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata:  name: do-visit-counter-frontend  labels:   name: do-visit-counter-frontend spec:  replicas: 1  selector:   matchLabels:    app: do-visit-counter-frontend  template:   metadata:    labels:     app: do-visit-counter-frontend   spec:    containers:     - name: do-visit-counter-frontend      image: your_dockerhub_username/do-visit-counter-frontend:v1      imagePullPolicy: Always      env:       - name: COUNTER_ENDPOINT        value: "http://do-visit-counter-backend.default.svc.cluster.local:5000"      ports:       - name: frontend-port        containerPort: 8000        protocol: TCP 

Ta đã chỉ định Kubernetes xây dựng một Triển khai, đặt tên cho nó là do-visit-counter-frontend và triển khai một bản sao bằng hình ảnh giao diện user của ta trên Docker Hub. Ta cũng đã cấu hình một biến môi trường có tên COUNTER_ENDPOINT để liên kết hai nửa ứng dụng của ta .

Lưu và đóng file .

Bây giờ, hãy tạo file kê khai cho ứng dụng backend của ta trong ./backend :

 • nano ./backend/deploy_backend.yaml

Thêm nội dung sau, thay thế phần được đánh dấu bằng tên user Docker Hub của bạn:

./backend/deploy_backend.yaml
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata:  name: do-visit-counter-backend  labels:   name: do-visit-counter-backend spec:  replicas: 1  selector:   matchLabels:    app: do-visit-counter-backend  template:   metadata:    labels:     app: do-visit-counter-backend   spec:    containers:     - name: do-visit-counter-backend      image: your_dockerhub_username/do-visit-counter-backend:v1      imagePullPolicy: Always      ports:       - name: backend-port        containerPort: 5000        protocol: TCP --- apiVersion: v1 kind: Service metadata:   name: do-visit-counter-backend spec:   selector:     app: do-visit-counter-backend   ports:     - protocol: TCP      port: 5000      targetPort: 5000 

Trong file kê khai này, bạn đang xác định Triển khai và Dịch vụ cho chương trình backend của ta . Triển khai mô tả cách thức và những gì containers sẽ chạy. Lưu ý cổng của ta đã thay đổi từ 8000 trên giao diện user thành 5000 trên backend . Dịch vụ cho phép các kết nối liên cụm từ giao diện user đến backend .

Lưu và đóng file .

Bây giờ hãy triển khai bộ đếm của ta đến cụm bằng cách sử dụng kubectl . Bắt đầu với giao diện user :

 • kubectl apply -f ./frontend/deploy_frontend.yaml

Và sau đó triển khai phần backend :

 • kubectl apply -f ./backend/deploy_backend.yaml

Để xác minh mọi thứ đang hoạt động, hãy gọi kubectl get pods :

 • kubectl get pods

Bạn sẽ thấy một kết quả như thế này:

Output
NAME READY STATUS RESTARTS AGE do-visit-counter-backend-79f6964-prqpb 1/1 Running 0 3m do-visit-counter-frontend-6985bdc8fd-92clz 1/1 Running 0 3m

Ta muốn tất cả các group ở trạng thái READY . Nếu chúng vẫn chưa sẵn sàng, hãy đợi một vài phút và chạy lại lệnh trước đó.

Cuối cùng, ta muốn sử dụng ứng dụng của bạn . Để làm điều đó, ta sẽ chuyển tiếp các cổng từ cụm và sau đó giao tiếp với giao diện user bằng lệnh curl . Đảm bảo mở cửa sổ terminal thứ hai vì các cổng chuyển tiếp sẽ chặn một cửa sổ.

Sử dụng kubectl để chuyển tiếp cổng:

 • kubectl port-forward $(kubectl get pods -l=app="do-visit-counter-frontend" -o name) 8000:8000

Bây giờ, trong cửa sổ terminal thứ hai, hãy gửi ba yêu cầu đến ứng dụng giao diện user của bạn:

for i in 1 2 3; do curl localhost:8000; done 

Mỗi cuộc gọi curl sẽ tăng số lượt truy cập. Bạn sẽ thấy một kết quả như thế này:

Output
Hello, World! You're visitor number 1 in here! Hello, World! You're visitor number 2 in here! Hello, World! You're visitor number 3 in here!

Bộ đếm khách truy cập của ta đang hoạt động bình thường, nhưng bạn có thể nhận thấy sự chậm trễ giữa mỗi phản hồi. Đây là kết quả của chức năng ngủ, mô phỏng độ trễ hiệu suất.

Với ứng dụng phân tán của ta đã sẵn sàng, đã đến lúc cài đặt Jaeger và theo dõi các sự kiện này.

Bước 3 - Triển khai Jaeger

Thu thập dấu vết và hình dung chúng là chuyên môn của Jaeger. Trong bước này, ta sẽ triển khai Jaeger vào cụm của ta để nó có thể tìm thấy độ trễ hiệu suất của ta .

Tài liệu chính thức của Jaeger bao gồm các lệnh để cài đặt Jaeger Operator . Nó cũng bao gồm bốn file kê khai bổ sung mà bạn phải triển khai để công cụ hoạt động. Hãy làm điều đó ngay bây giờ:

Đầu tiên, tạo Định nghĩa tài nguyên tùy chỉnh được yêu cầu bởi Nhà điều hành Jaeger. Ta sẽ sử dụng các mẫu được đề xuất có sẵn trong tài liệu chính thức của Jaeger :

 • kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/jaegertracing/jaeger-operator/master/deploy/crds/jaegertracing.io_jaegers_crd.yaml

Tiếp theo, tạo Tài khoản dịch vụ , role ràng buộc role cho Kiểm soát truy cập dựa trên role :

 • kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/jaegertracing/jaeger-operator/master/deploy/service_account.yaml
 • kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/jaegertracing/jaeger-operator/master/deploy/role.yaml
 • kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/jaegertracing/jaeger-operator/master/deploy/role_binding.yaml

Cuối cùng, triển khai Jaeger Operator:

 • kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/jaegertracing/jaeger-operator/master/deploy/operator.yaml

Bản thân Nhà điều hành không nghĩa là ta có Jaeger làm việc. Đây là lúc các Định nghĩa tài nguyên tùy chỉnh phát huy tác dụng. Ta cần tạo một tài nguyên mô tả cá thể Jaeger mà ta muốn Người vận hành quản lý. , ta sẽ làm theo các bước được liệt kê trong tài liệu chính thức của Jaeger:

Sử dụng heredoc để tạo tài nguyên này từ dòng lệnh:

 • kubectl apply -f - <<EOF
 • apiVersion: jaegertracing.io/v1
 • kind: Jaeger
 • metadata:
 • name: simplest
 • EOF

Nhấn ENTER để tạo tài nguyên.

Bây giờ hãy kiểm tra lại các triển khai của bạn:

 • kubectl get pods

Bạn sẽ thấy kết quả với toán tử Jaeger của bạn và triển khai simplest :

Output
NAME READY STATUS RESTARTS AGE do-visit-counter-backend-79f6964-prqpb 1/1 Running 0 3m do-visit-counter-frontend-6985bdc8fd-92clz 1/1 Running 0 3m jaeger-operator-547567dddb-rxsd2 1/1 Running 0 73s simplest-759cb7d586-q6x28 1/1 Running 0 42s

Để xác thực rằng Jaeger đang hoạt động chính xác, hãy chuyển tiếp cổng của nó và xem liệu ta có thể truy cập vào giao diện user hay không:

 • kubectl port-forward $(kubectl get pods -l=app="jaeger" -o name) 16686:16686

Mở trình duyệt và chuyển đến http://localhost:16686 . Giao diện user Jaeger sẽ tải.

Jaeger UI

Cả ứng dụng của ta và Jaeger đều đang hoạt động. Trong bước tiếp theo, ta sẽ thêm thiết bị đo để cho phép Jaeger thu thập dữ liệu và tìm ra độ trễ hiệu suất của ta .

Bước 4 - Thêm thiết bị

Mặc dù Jaeger tự động hóa nhiều tác vụ khi được sử dụng với Kubernetes, ta vẫn cần thêm thiết bị đo đạc theo cách thủ công vào ứng dụng của bạn . May mắn là ta có mô-đun Flask-OpenTracing để xử lý tác vụ đó.

OpenTracing là một trong những tiêu chuẩn của truy tìm phân tán . Nó đã được đề xuất bởi các tác giả của Jaeger với mục đích cũng hỗ trợ các công cụ truy tìm khác. Nó trung lập với nhà cung cấp và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và các khuôn khổ phổ biến.

Như trường hợp của tất cả các triển khai OpenTracing, ta cần phải sửa đổi các ứng dụng ban đầu của bạn bằng cách thêm cấu hình Jaeger và nối các trình trang trí theo dõi vào các điểm cuối mà ta muốn theo dõi.

Hãy thêm Flask-OpenTracing vào mã giao diện user của ta .

Mở lại .frontend.py :

 • nano ./frontend/frontend.py

Bây giờ hãy thêm mã được đánh dấu sau, mã này sẽ nhúng OpenTracing:

./frontend/frontend.py
import os import requests from flask import Flask from jaeger_client import Config from flask_opentracing import FlaskTracing app = Flask(__name__) config = Config(   config={     'sampler':     {'type': 'const',     'param': 1},             'logging': True,             'reporter_batch_size': 1,},             service_name="service") jaeger_tracer = config.initialize_tracer() tracing = FlaskTracing(jaeger_tracer, True, app) def get_counter(counter_endpoint):   counter_response = requests.get(counter_endpoint)   return counter_response.text def increase_counter(counter_endpoint):   counter_response = requests.post(counter_endpoint)   return counter_response.text @app.route('/') def hello_world():   counter_service = os.environ.get('COUNTER_ENDPOINT', default="https://localhost:5000")   counter_endpoint = f'{counter_service}/api/counter'   counter = get_counter(counter_endpoint)   increase_counter(counter_endpoint)   return f"""Hello, World! You're visitor number {counter} in here!\n\n""" 

Lưu và đóng file . Bạn có thể tìm hiểu thêm về cấu hình Flask OpenTracing trên trang GitHub của họ .

Bây giờ hãy mở mã ứng dụng backend của bạn:

 • nano ./backend/backend.py

Thêm mã được đánh dấu. Đây là cùng một mã mà ta đã đặt trong frontend.py :

./backend/backend.py
from random import randint from time import sleep from flask import Flask from flask import request from jaeger_client import Config from flask_opentracing import FlaskTracing  app = Flask(__name__) config = Config(   config={     'sampler':     {'type': 'const',     'param': 1},             'logging': True,             'reporter_batch_size': 1,},             service_name="service") jaeger_tracer = config.initialize_tracer() tracing = FlaskTracing(jaeger_tracer, True, app) counter_value = 1 def get_counter():   return str(counter_value) def increase_counter():   global counter_value   int(counter_value)   sleep(randint(1,10))   counter_value += 1   return str(counter_value) @app.route('/api/counter', methods=['GET', 'POST']) def counter():   if request.method == 'GET':     return get_counter()   elif request.method == 'POST':     return increase_counter() 

Lưu và đóng file .

Vì ta đang thêm các thư viện bổ sung, ta cũng phải sửa đổi Dockerfiles của Dockerfiles cho cả hai dịch vụ.

Mở Dockerfile cho giao diện user :

nano ./frontend/Dockerfile 

Thêm mã được đánh dấu:

./frontend/Dockerfile
FROM alpine:3.8 RUN apk add --no-cache py3-pip python3 && \   pip3 install flask requests Flask-Opentracing jaeger-client COPY . /usr/src/frontend ENV FLASK_APP frontend.py WORKDIR /usr/src/frontend CMD flask run --host=0.0.0.0 --port=8000 

Lưu và đóng file .

Bây giờ hãy mở Dockerfile của backend :

 • nano ./backend/Dockerfile

Thêm mã được đánh dấu:

./backend/Dockerfile
FROM alpine:3.8 RUN apk add --no-cache py3-pip python3 && \   pip3 install flask Flask-Opentracing jaeger-client COPY . /usr/src/backend ENV FLASK_APP backend.py WORKDIR /usr/src/backend CMD flask run --host=0.0.0.0 --port=5000 

Với những thay đổi này, ta muốn xây dựng lại và đẩy các version mới của containers của bạn .

Xây dựng và đẩy ứng dụng giao diện user . Lưu ý thẻ v2 ở cuối:

 • docker build -t your_username/do-visit-counter-frontend:v2 ./frontend
 • docker push your_username/do-visit-counter-frontend:v2

Bây giờ xây dựng và đẩy ứng dụng backend :

 • docker build -t your_username/do-visit-counter-backend:v2 ./backend
 • docker push your_username/do-visit-counter-backend:v2

Hệ thống theo dõi phân tán của ta yêu cầu một phần cuối cùng: Ta muốn đưa các sidecar Jaeger vào các group ứng dụng của bạn để lắng nghe các dấu vết từ group và chuyển tiếp chúng đến server Jaeger. Để làm được điều đó, ta cần thêm chú thích vào file kê khai của bạn .

Mở file kê khai cho giao diện user :

 • nano ./frontend/deploy_frontend.yaml

Thêm mã được đánh dấu. Lưu ý ta cũng đang thay thế hình ảnh của bạn bằng version v2 . Đảm bảo sửa đổi dòng đó và thêm tên user Docker Hub của bạn:

./frontend/deploy_frontend.yaml
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata:  name: do-visit-counter-frontend  labels:   name: do-visit-counter-frontend  annotations:   "sidecar.jaegertracing.io/inject": "true" spec:  replicas: 1  selector:   matchLabels:    app: do-visit-counter-frontend  template:   metadata:    labels:     app: do-visit-counter-frontend   spec:    containers:     - name: do-visit-counter-frontend       image: your_dockerhub_username/do-visit-counter-frontend:v2      imagePullPolicy: Always      env:       - name: COUNTER_ENDPOINT        value: "http://do-visit-counter-backend.default.svc.cluster.local:5000"      ports:       - name: frontend-port        containerPort: 8000        protocol: TCP 

Chú thích này sẽ đưa một Jaeger sidecar vào group của ta .

Lưu và đóng file .

Bây giờ hãy mở file kê khai cho phần backend :

 • nano ./backend/deploy_backend.yaml

Lặp lại quy trình, thêm các dòng được đánh dấu để đưa vào Jaeger sidecar và cập nhật thẻ hình ảnh của bạn:

./backend/deploy_backend.yaml
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata:  name: do-visit-counter-backend  labels:   name: do-visit-counter-backend  annotations:   "sidecar.jaegertracing.io/inject": "true" spec:  replicas: 1  selector:   matchLabels:    app: do-visit-counter-backend  template:   metadata:    labels:     app: do-visit-counter-backend   spec:    containers:     - name: do-visit-counter-backend       image: your_dockerhub_username/do-visit-counter-backend:v2      imagePullPolicy: Always      ports:       - name: backend-port        containerPort: 5000        protocol: TCP --- apiVersion: v1 kind: Service metadata:   name: do-visit-counter-backend spec:   selector:     app: do-visit-counter-backend   ports:     - protocol: TCP      port: 5000      targetPort: 5000 

Với các file kê khai mới của ta đã có sẵn, ta cần áp dụng chúng vào cụm và chờ các group
để tạo.

Hãy xóa tài nguyên cũ của ta :

 • kubectl delete -f ./frontend/deploy_frontend.yaml
 • kubectl delete -f ./backend/deploy_backend.yaml

Và sau đó thay thế chúng:

 • kubectl apply -f ./frontend/deploy_frontend.yaml
 • kubectl apply -f ./backend/deploy_backend.yaml

Lần này, các group cho các ứng dụng của ta sẽ bao gồm hai containers : một cho ứng dụng và một vùng thứ hai cho Jaeger sidecar.

Sử dụng kubectl để kiểm tra điều này:

 • kubectl get pods

Group ứng dụng của ta hiện xuất hiện với 2/2 trong cột READY :

Output
NAME READY STATUS RESTARTS AGE jaeger-operator-547567dddb-rxsd2 1/1 Running 0 23m simplest-759cb7d586-q6x28 1/1 Running 0 22m do-visit-counter-backend-694c7db576-jcsmv 2/2 Running 0 73s do-visit-counter-frontend-6d7d47f955-lwdnf 2/2 Running 0 42s

Với các thiết bị trợ giúp và thiết bị đo đạc của ta tại chỗ, bây giờ ta có thể chạy lại chương trình của bạn và điều tra các dấu vết trong giao diện user Jaeger.

Bước 5 - Điều tra dấu vết trong Jaeger

Bây giờ ta có thể gặt hái những lợi ích của việc truy tìm. Mục tiêu ở đây là để xem cuộc gọi nào có thể là một vấn đề về hiệu suất bằng cách xem giao diện user Jaeger. Tất nhiên, nếu ta muốn xem một số dấu vết trong giao diện user , trước tiên ta phải tạo một số dữ liệu bằng cách sử dụng ứng dụng của bạn .

Hãy cài đặt điều này bằng cách mở cửa sổ terminal thứ hai và thứ ba. Ta sẽ sử dụng hai cửa sổ để chuyển tiếp Jaeger và ứng dụng của ta và cửa sổ thứ ba để gửi các yêu cầu HTTP đến giao diện user từ máy của ta thông qua curl .

Trong cửa sổ đầu tiên, chuyển tiếp cổng cho dịch vụ giao diện user :

 • kubectl port-forward $(kubectl get pods -l=app="do-visit-counter-frontend" -o name) 8000:8000

Trong cửa sổ thứ hai, chuyển tiếp cổng cho Jaeger:

 • kubectl port-forward $(kubectl get pods -l=app="jaeger" -o name) 16686:16686

Trong cửa sổ thứ ba, sử dụng curl in a loop để tạo 10 yêu cầu HTTP:

for i in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9; do curl localhost:8000; done 

Bạn sẽ nhận được một kết quả như trước đây:

Output
Hello, World! You're visitor number 1 in here! Hello, World! You're visitor number 2 in here! . . . Hello, World! You're visitor number 10 in here!

Điều này sẽ cung cấp cho ta đủ các điểm dữ liệu khác nhau để so sánh chúng trong trực quan.

Mở trình duyệt và chuyển đến http://localhost:16686 . Đặt menu thả xuống Dịch vụ thành dịch vụ và thay đổi kết quả giới hạn thành 30 . Nhấn Tìm dấu vết .

Các dấu vết từ ứng dụng của ta sẽ xuất hiện trong biểu đồ:

Jaeger dấu vết

Ở đây, ta thấy rằng các lệnh gọi khác nhau đến dịch vụ có thời gian thực hiện khác nhau. Jaeger đã theo dõi các ứng dụng của ta mất bao lâu để xử lý thông tin và chức năng nào đóng góp nhiều thời gian nhất. Lưu ý , do hàm sleep của ta , nên thời gian để hàm hello_world() hoàn thành là rất thay đổi. Điều này rất đáng ngờ và nó cho ta một nơi để tập trung điều tra. Jaeger đã trực quan hóa hiệu quả rò rỉ hiệu suất bên trong ứng dụng phân tán của ta .

Bằng cách triển khai theo dõi và sử dụng Jaeger UI, ta có thể tìm ra nguyên nhân gây ra thời gian phản hồi không đều của ta .

Kết luận

Trong bài viết này, ta cài đặt hệ thống theo dõi phân tán bằng Jaeger và thêm thiết bị đo vào một ứng dụng nhỏ. Như vậy, ta có thể triển khai các dung lượng công việc khác vào cụm, đưa các sidecar Jaeger vào và xem các dịch vụ khác nhau của ta tương tác như thế nào và thao tác nào đang chiếm nhiều thời gian nhất.

Tìm kiếm tắc nghẽn hiệu suất trong các ứng dụng sử dụng nhiều dịch vụ nhanh hơn nhiều với tính năng theo dõi phân tán. Tuy nhiên, ví dụ này chỉ thể hiện một phần nhỏ tiềm năng của Jaeger. Trong một môi trường production phức tạp hơn, bạn có thể sử dụng Jaeger để so sánh các dấu vết khác nhau và thực sự đi sâu vào các rò rỉ hiệu suất. Những hình dung phức tạp mà Jaeger có thể tạo ra khá ấn tượng và rất hữu ích . Để tìm hiểu thêm về cách Jaeger có thể giúp bạn theo dõi và giải quyết các vấn đề về hiệu suất trong cụm của bạn, hãy truy cập tài liệu chính thức của họ .


Tags:

Các tin liên quan